Categorieën

Download algemene voorwaarden

Beheer & Verantwoordelijke van deze website:
JUWELIER VANHOUTTEGHEM - Avelgemstraat 8 - 8550 Zwevegem - BELGIE, info@juweliervanhoutteghem.be - 0032(0)56.75.51.80
BE 0678.321.394


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Juwelier Vanhoutteghem,  BTW BE 0678.321.394,  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Juwelier Vanhoutteghem moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Juwelier Vanhoutteghem aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Juwelier Vanhoutteghem niet. Juwelier Vanhoutteghem is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Juwelier Vanhoutteghem is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Juwelier Vanhoutteghem. Juwelier Vanhoutteghem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE 66 645-1282057-43

  •  
Juwelier Vanhoutteghem is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
 
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie en andere landen binnen de europese unie. 
 De levering gebeurt door Bpost. In Belgie bedraagt de verzending (bpack Secure) 5 euro. Voor Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Groot-Brittanie, Noord Ierland bedraagt de verzendingskost 10 euro. andere EU landen: 18 euro
 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de betaling
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Juwelier Vanhoutteghem
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Juwelier Vanhoutteghem was geboden.
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Juwelier Vanhoutteghem
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Juwelier Vanhoutteghem te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 7: Herroepingsrecht
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Juwelier Vanhoutteghem. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
Het herroepings recht is enkel van toepassing op goederen die in serie worden gemaakt (dus niet op maat en niet volgens de specificaties van de klant),
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Juwelier Vanhoutteghem, Avelgemstraat 8, 8550 Zwevegem, België, 0032(0)56.75.51.80, info@ juweliervanhoutteghem.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Juwelier Vanhoutteghem heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Juwelier Vanhoutteghem, Avelgemstraat 8 , 8550 Zwevegem, België . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op 7.70 euro voor België- verzekerde verzending Bpost - Bpack Secure.Voor Benelux 10 euro. Overige landen max. 15 euro.

Wij verzoeken je de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, in goede staat met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. het uitgansgspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de consument in rekening worden gebracht.

 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Juwelier Vanhoutteghem alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Juwelier Vanhoutteghem op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Juwelier Vanhoutteghem wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Juwelier Vanhoutteghem geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 
Juwelier Vanhoutteghem betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
 De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor juwelen die gemaakt zijn volgens de specificaties en van de klant.
 

 Artikel 8: Garantie
 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Juwelier Vanhoutteghem klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Juwelier Vanhoutteghem

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Juwelier Vanhoutteghem zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 
Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Juwelier Vanhoutteghem is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)56.75.51.80 of via e-mail op info@juweliervanhoutteghem.be of per post op het volgende adres Avelgemstraat 8, 8550 Zwevegem, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 
 
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

In geval van laattijdige betaling of niet uitvoering van de verplichtingen van de consument kan Juwelier Vanhoutteghem een schadevergoeding van de consument eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade door juwelier Vanhoutteghem.
Onverminderd het voorgaande behoudt Juwelier Vanhoutteghem zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
Artikel 11: Privacy
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Juwelier Vanhoutteghem respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Juwelier Vanhoutteghem, Avelgemstraat 8,8550 Zwevegem, info@juweliervanhoutteghem.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Juwelier Vanhoutteghem info@juweliervanhoutteghem.be
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Juwelier Vanhoutteghem heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Juwelier Vanhoutteghem houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32(0)56.75.51.80
 
Artikel 12: Gebruik van cookies
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Juwelier Vanhoutteghem om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 
Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Juwelier Vanhoutteghem Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Juwelier Vanhoutteghem bevoegd.
 
Voor beslechting van geschillen kan beroep gedaan worden op het online ODR-platform (Online Dispute Resolution- platform, internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen) 
 

Bijlage 1: Formulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
 
Aan juwelier vanhoutteghem, Avelgemstraat 8, 8550 Zwevegem (BE), info @juweliervanhoutteghem.be :
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
 
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ik wens mij in te schrijven op de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van acties & events & trends